Atributii

Extras din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, OMECTS nr. 4.786  / 09. 08. 2011):
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. – Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, denumit în continuare CNFIS, este un organism consultativ de nivel național, fără personalitate juridică, al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
Art. 2. – CNFIS își desfășoara activitatea în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.
CAPITOLUL II
Atribuții
Art. 3. – CNFIS propune Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului metodologia de finanțare a universităților, potrivit art. 219 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011, în concordanță cu următoarele cerințe:
a) considerarea dezvoltării învățământului superior ca responsabilitate publică și a învățământului, în general, ca prioritate națională;
b) asigurarea calității învățământului superior la nivelul standardelor din Spațiul european al învățământului superior;
c) formarea profesională și dezvoltarea personală pentru integrarea în societatea democratică bazată pe cunoaștere;
d) profesionalizarea resurselor umane în concordanță cu diversificarea și specializarea pieței muncii;
e) dezvoltarea învățământului superior și a cercetării științifice și creației artistice universitare pentru integrarea la vârf în viața științifică mondială.
Art. 4. – CNFIS propune Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului alocarea, pe baza de contract, a sumelor pentru finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea suplimentară, realizarea de obiective de investiții, alocarea pe baza competițională a fondurilor pentru dezvoltare instituțională, alocarea pe baza competițională a fondurilor pentru incluziune, burse și protecția socială a studenților, potrivit art. 223 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.
Art. 5. – CNFIS stabilește anual costul mediu per student echivalent, pe cicluri de studii, pe domenii de studii și pe limba de predare, potrivit art. 219 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011.
Art. 6. – CNFIS elaborează anual, pe baza metodologiei de finanțare a universiăților, procedurile de finanțare de bază a universităților prin granturi de studii calculate pe baza costurilor medii și le propune spre aprobare Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului. Procedurile de finanțare de bază a universităților prin granturi de studii respectă principiul finanțării multianuale asigurate pe toata durata unui ciclu de studii, potrivit art. 223 din Legea nr. 1/2011.

CAPITOLUL III
Constituirea
Art. 19. – Membrii CNFIS sunt personalități de prestigiu științific, cultural și moral, recunoscute pe plan național și internațional, numite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru un mandat de 4 ani.
Art. 20. – Pot fi membri ai CNFIS cadre didactice și cercetători, având cel puțin titlul de conferențiar sau de cercetător științific II ori titluri echivalente obținute în străinatate, membri ai Academiei Române și ai unor instituții de cultură, selectați astfel încât să se asigure o reprezentare cât mai echitabilă a principalelor centre universitare din țara și a domeniilor fundamentale de studii.
Art. 21. – (1) Asociațiile studentești desemnează un student cu statut de observator în CNFIS, care se numește prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.
(2) Pot face parte din CNFIS, ca observatori, reprezentanți ai mediului de afaceri, numiți prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.
Art. 22. – (1) CNFIS este format din 21 de membri.
(2) Membrii CNFIS sunt numiți prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pe întreaga perioadă a exercitării mandatului prevăzut la art. 19.
Art. 23. – (1) CNFIS are un președinte și 2 vicepreședinți, desemnați dintre membrii CNFIS.
(2) În cadrul CNFIS funcționează Biroul executiv, format din 5 membri ai CNFIS, incluzând președintele și cei 2 vicepreședinți. Atribuțiile Biroului executiv sunt stabilite prin regulamentul intern de organizare și funcționare a CNFIS.
Art. 24. – (1) Odată cu numirea componenței CNFIS, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului numește, din rândul membrilor CNFIS, președintele, vicepresedinții și ceilalți membri ai Biroului executiv.
(2) Membrii Biroului executiv pot fi înlocuiți în urma alegerilor desfășurate conform art. 25, care pot avea loc după cel puțin un an de activitate a consiliului nou-numit.
(3) Ulterior termenului prevăzut la alin. (2), președintele, vicepreședintele sau un membru al Biroului executiv poate fi revocat din respectiva funcție de conducere prin votul secret a cel puțin două treimi dintre membrii CNFIS, la cererea unuia sau mai multor membri ai CNFIS.
(4) Membrul Biroului executiv revocat din funcție se înlocuiește în urma alegerilor desfășurate conform art. 25.
Art. 25. – (1) Metodologia de alegere a membrilor Biroului executiv al Consiliului este următoarea:
a) președintele este ales prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, fie în urma depunerii unor candidaturi, fie pe baza propunerilor membrilor CNFIS;
b) vicepreședinții și ceilalți membri ai Biroului executiv sunt propuși de către președinte și aleși prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, de către Consiliu.
(2) Cvorumul necesar validării voturilor prevăzute la alin. (1) este de jumătate plus unu din numărul total de membri.
Art. 26. – (1) În cazul existenței unui loc vacant în componența CNFIS sau în situația în care un membru este în imposibilitatea de a-și exercita mandatul, se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.
(2) Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului membrului pe care îl înlocuiește.
Art. 27. – (1) În cazul în care un membru al CNFIS încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică în mod sistematic în activitățile consiliului, acesta poate fi revocat din calitatea de membru al CNFIS.
(2) Se consideră că un membru nu se implică în mod sistematic în activitățile consiliului în următoarele cazuri:
a) nu participă la mai mult de 50% din ședințele din decursul a 6 luni consecutiv;
b) în cazul votului prin mijloace electronice, nu își exprimă opțiunea pentru mai mult de 25% din deciziile supuse votului în decursul a 6 luni consecutiv;
c) în alte cazuri stabilite prin regulamentul intern de funcționare.
(3) Procedura de revocare se desfășoară după cum urmează:
a) unul sau mai mulți dintre membrii CNFIS ori ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului solicită declanșarea procedurii de revocare;
b) revocarea se confirmă prin votul secret al majorității absolute a membrilor CNFIS, în cazul în care a fost solicitată de către ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, respectiv prin votul secret a două treimi dintre membrii CNFIS, în caz contrar;
c) în cazul în care revocarea nu se confirmă conform prevederilor lit. b), procedura de revocare încetează;
d) în cazul în care revocarea nu a fost solicitată de către ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, aceasta se aprobă de către ministru.
(4) Pe locul ramas vacant în urma revocării se numește un nou membru, conform prevederilor art. 26.