Rol și atribuții

Rolul Consiliului este de a formula propuneri Ministerului Educației Naționale privind:
– necesitățile de finanțare a învățământului superior, cu luarea în considerare a obiectivelor strategiei naționale de dezvoltare a învățământului superior și a planurilor strategice ale universităților;
– distribuția anuală a fondurilor bugetare pe instituții de învățământ superior;
– modul de repartizare și utilizare pentru învățământul superior a finanțării din surse externe (împrumuturi guvernamentale, programe de asistență etc.);
– criteriile și mecanismele generale de acordare a burselor și altor forme de sprijin material provenite de la bugetul de stat, pentru studenți.
CNFIS formulează propuneri de inițiative legislative menite să creeze cadrul juridic de acțiune a unor noi mecanisme de finanțare a învățământului superior din România, participa la acțiuni pentru verificarea modului de utilizare a creditelor bugetare și a fondurilor din surse externe.
CNFIS este responsabil față de Ministrul Educației Naționale în privința modului de realizare a misiunii, rolului și atribuțiilor sale.
În relațiile cu Ministerul Educației Naționale, cu Ministerul de Finanțe precum și cu alte organizații naționale sau internaționale, CNFIS este reprezentat de Președinte sau împuterniciții acestuia, de regulă membri ai Biroului executiv.

Atribuțiile CNFIS privind finanțarea învățământului superior din România:
– Propune Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a învățământului superior, stabilește costul mediu per student echivalent pe cicluri și domenii de studii și pe limbă de predare;
– Propune Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea complementară și a fondului pentru dezvoltarea instituțională, verifică periodic, la solicitarea Ministerului Educației Naționale sau din proprie inițiativă, realizarea proiectelor de dezvoltare instituțională și eficiența gestionării fondurilor publice de către universități;
– Propune repartizarea lunară pe universității a deschiderilor pentru finanțarea insituțională și a alocației de transport pentru studenți;
– Formularea de propuneri privind fundamentarea grantului anual pentru doctorat, propuneri privind alocarea fondului de rezervă, propune anual cuamtumul minim al burselor sociale pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse;
– Formularea de propuneri privind repartizarea cifrelor de școlarizare prin alocarea de granturi de studii finanțate de la buget pentru universitățile de stat;
– Realizarea procedurii de colectare și analiză a datelor statistice privind studenții;
– Propuneri privind formatul standard de structurare a datelor statistice transmise de către universități;
– Propune ministerului domeniile de studii prioritare, care asigură dezvoltarea sustenabilă și competitivă a societății;
– CNFIS colaborează cu CNSPIS, ARACIS, CNATDCU, ANC la elaborarea diverșilor indicatori statistici de referință, care să permită monitorizarea la nivel național a funcționării sistemului de învățământ superior;
– Formulează către minister propuneri menite să sprijine absorția de fonduri europene la nivelul organismelor, programelor și proiectelor din subordinea ministerului;
– Propune ministerului regulamentul de alocare a codului matricol individual, precum și conținutul informațiilor care vor fi scrise în Registrul matricol unic al universităților din România;
– Prezintă Ministerului Educației Naționale un raport public anual, privind starea finanțării învățământului superior și măsurile de optimizare ce se impun;