Rezultate evaluare proiecte FDI 2018

Rezultate finale FDI 2018

Rezultatele finale ale etapei de evaluare a proiectelor depuse pentru finanţare din FDI 2018, dupa analiza contestaţiilor formulate de universităţi, pot fi vizualizate pentru fiecare domeniu strategic, accesând documentul “Lista finala a proiectelor pe domenii strategice de finantare“.

Menţiuni:
În procesul de alocare a sumelor pentru finanţare s-a ţinut cont atât de rezultatele evaluării şi cheltuielile eligibile, cât şi de suma totala a fondului de dezvoltare institutională pentru anul 2018.

Acordul universităţii de a implementa proiectul depus, în limita bugetului alocat pentru finanţare, va fi reprezentat prin înregistrarea în platforma www.uefiscdi-direct.ro a Fișei de execuție, completată cu activităţile, indicatorii şi rezultatele asumate pentru sumele aprobate. Se recomandă ca în ajustarea bugetului să se ia în considerare reducerea cheltuielilor de management de proiect, a cheltuielilor indirecte şi a cheltuielilor neeligibile (altele decât cele care pot fi încadrate în linia de buget finanţarea de bază, conform metodologiei şi pachetului de informaţii).

Fişa de execuţie se încarcă semnată, ştampilată şi scanată în format pdf, exclusiv in platforma www.uefiscdi-direct.ro, până luni, 07 mai 2018, ora 16.00.

Rezultate preliminare FDI 2018

Rezultatele etapei de evaluare a proiectelor depuse pentru finanţarea din FDI 2018, validate de MEN, pot fi vizualizate, pentru fiecare domeniu strategic, accesând documentul “Lista proiectelor pe domenii strategice de finantare, in ordinea punctajelor

Notații:
Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;
Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice din cadrul universităţilor;
Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților;
Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități.

Menţiuni:
Eventualele contestatii pot fi depuse pana pe 17.04.2018, ora 16.00. Contestaţiile vor fi transmise scanat, la adresa de e-mail cnfis@cnfis.ro, semnate de catre directorul de proiect si reprezentantul legal.