Rezultate evaluare FDI 2024

Rezultate finale FDI 2024

Rezultatele finale ale etapei de evaluare a proiectelor depuse în cadrul competiției FDI 2024, aprobate de Ministerul Educației, după analiza contestaţiilor formulate de universităţi:

  • Lista finală a proiectelor propuse pentru finantare, pe domenii strategice (Anexa1-FDI2024-rezultate-finale)
  • Lista suplimentara de proiecte propuse pentru finantare din alte surse (Anexa2-lista-suplimentaraFDI2024), in urma soluționării contestațiilor depuse (punctajul rezultat in urma reevaluarii a fost mai mare sau egal cu ultimul punctaj propus pentru finantare in lista preliminara).

Menţiuni:
În procesul de alocare a sumelor pentru finanţare s-a ţinut cont atât de rezultatele evaluării şi cheltuielile eligibile, cât şi de suma totală a fondului de dezvoltare institutională pentru anul 2024.

Acordul universităţii de a implementa proiectul depus, în limita bugetului alocat pentru finanţare, va fi reprezentat prin înregistrarea în platforma www.uefiscdi-direct.ro a Fișei de execuție, completată cu activităţile, indicatorii şi rezultatele asumate pentru sumele aprobate. Se recomandă ca în ajustarea bugetului, dacă este cazul, să se ia în considerare reducerea cheltuielilor de management de proiect, a cheltuielilor indirecte şi a cheltuielilor neeligibile (altele decât cele care pot fi încadrate în linia de buget finanţarea de bază, conform metodologiei şi pachetului de informaţii).

Fişa de execuţie completată cu activități, indicatori/ rezultate în acord cu sumele aprobate, asumată de către conducerea universității, se încarcă scanată în format pdf, exclusiv în platforma www.uefiscdi-direct.ro (fiecare director de proiect va primi, ulterior, un mesaj cu detalii în acest sens).

Rezultate preliminare FDI 2023

Rezultatele etapei de evaluare a proiectelor depuse în cadrul competiției FDI 2024 pot fi vizualizate, pentru fiecare domeniu de finanțare, accesând documentul “Lista proiectelor pe domenii strategice de finantare, in ordinea punctajelor“.

  • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior;
  • Domeniul 2: creșterea gradului de internaționalizare a învățământului superior din România;
  • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare , a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităţilor, folosite pentru instruirea studenților;
  • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităţilor;
  • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
  • Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare din instituțiile de învățământ superior.
  • Domeniul 7: corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
  • Domeniul 8: susținerea participării și accesului studenților cu dizabilități la procesul educațional;

Menţiuni:
Eventualele contestații pot fi transmise până pe data de 26.03.2024, inclusiv (la adresa de e-mail cnfis@cnfis.ro, semnate cel puțin de către reprezentantul legal al universității).