Atributii CNFIS

Extras din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, ORDIN nr. 4.403 din 30 iunie 2015, cu completare ORDIN nr. 5.773 din 22 noiembrie 2016):

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. – Consiliul Național pentru Finanțarea Învăţământului Superior, denumit în continuare CNFIS, este un organism consultativ de nivel naţional, fără personalitate juridică, al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
Art. 2. – CNFIS îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II
Atributii
Art. 3. – CNFIS propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice metodologia de finanţare a universităţilor, potrivit art. 219 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. – CNFIS propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice alocarea, pe bază de contract, a sumelor pentru finanţarea de bază, finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară, realizarea de obiective de investiţii, alocarea pe bază competiţională a fondurilor pentru dezvoltare instituţională, alocarea pe bază competiţională a fondurilor pentru incluziune, burse şi protecţia socială a studenţilor, potrivit art. 223 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5. – CNFIS stabileşte anual costul mediu per student echivalent, pe cicluri de studii, pe domenii de studii şi pe limbă de predare, potrivit art. 219 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6. – CNFIS elaborează anual, pe baza metodologiei de finanţare a universităţilor, procedurile de finanţare de bază a universităţilor prin granturi de studii calculate pe baza costurilor medii şi le propune spre aprobare Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Procedurile de finanţare de bază a universităţilor prin granturi de studii respectă principiul finanţării multianuale asigurate pe toată durata unui ciclu de studii, potrivit art. 223 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL III
Constituirea
Art. 15. – (1) Membrii CNFIS sunt personalităţi de prestigiu ştiinţific şi cultural, recunoscute pe plan naţional şi internaţional, numite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 4 ani, pentru două treimi din membri, desemnaţi de către CNFIS.
(2) Pentru asigurarea continuităţii activităţilor CNFIS, la fiecare 4 ani, ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice numeşte 7 noi membri.
Art. 16. – Pot fi membri ai CNFIS cadre didactice şi cercetători, având cel puţin titlul de conferenţiar sau de cercetător ştiinţific II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de cultură, selectaţi astfel încât să se asigure o reprezentare cât mai echitabilă a principalelor centre universitare din ţară şi a domeniilor fundamentale de studii.
Art. 17. – (1) Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor şi preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale “Alma Matei” sunt invitaţi permanenţi la şedinţele CNFIS, fără drept de vot.
(2) Pot participa la şedinţele CNFIS, cu statut de observator şi fără drept de vot, reprezentaţi ai asociaţiilor studenţeşti legal constituite, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri.
Art. 18. – (1) CNFIS este format din 29 de membri.
(2)Membrii CNFIS sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pe întreaga perioadă a exercitării mandatului prevăzut la art. 15.
Art. 19. – (1) CNFIS are un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi, desemnaţi dintre membrii CNFIS.
(2) În cadrul CNFIS funcţionează Biroul executiv, format din 9 membri ai CNFIS, incluzând preşedintele şi cei 3 vicepreşedinţi. Atribuţiile Biroului executiv sunt stabilite prin norme interne de organizare şi funcţionare a CNFIS.
Art. 20. – Preşedintele, vicepreşedinţii sau un membru al Biroului executiv pot fi revocaţi din respectiva funcţie de conducere prin votul secret a cel puţin două treimi dintre membrii CNFIS, la cererea unuia sau mai multor membri ai CNFIS.
Art. 21. – (1) Metodologia de alegere a membrilor Biroului executiv al CNFIS este următoarea:
a)preşedintele este ales prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, fie în urma depunerii unor candidaturile pe baza propunerilor membrilor CNFIS;
b)vicepreşedinţii şi ceilalţi membri ai Biroului executiv sunt propuşi de către preşedinte şi aleşi prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate de către membrii CNFIS.
(2) Cvorumul necesar validării voturilor prevăzute la alin. (1) este de jumătate plus unu din numărul total de membri.
Art. 22- (1) În cazul existenţei unui loc vacant în componenţa CNFIS sau în situaţia în care un membru este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul, se procedează la numirea unui nou membru, pentru un mandat parţial, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.
(2) Mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului membrului pe care îl înlocuieşte.
Art. 23 -(1) În cazul în care un membru al CNFIS încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică în mod sistematic în activităţile consiliului, acesta poate fi revocat din calitatea de membru al CNFIS.
(2) Procedura de revocare se declanşează la solicitarea ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice sau a unuia ori mai multor membri CNFIS şi se confirmă prin votul secret a două treimi dintre membrii CNFIS.
(3) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numeşte un nou membru, conform prevederilor art. 22.