Rol și atribuții

 

Rolul Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior este de a formula propuneri Ministerului Educației privind:

 • necesitățile de finanțare a învățământului superior, cu luarea în considerare a obiectivelor strategiei naționale de dezvoltare a învățământului superior și a planurilor strategice ale universităților;
 • distribuția anuală a fondurilor bugetare pe instituții de învățământ superior;
 • modul de repartizare și utilizare pentru învățământul superior a finanțării din surse externe (împrumuturi guvernamentale, programe de asistență etc.);
 • criteriile și mecanismele generale de acordare a burselor și altor forme de sprijin material provenite de la bugetul de stat, pentru studenți.

CNFIS formulează propuneri de inițiative legislative menite să creeze cadrul juridic de acțiune unor noi mecanisme de finanțare a învățământului superior din România  și participă la acțiuni pentru verificarea modului de utilizare a creditelor bugetare și a fondurilor din surse externe.

CNFIS este responsabil față de Ministrul Educației în privința modului de realizare a misiunii, rolului și atribuțiilor sale. În relațiile cu Ministerul Educației, cu Ministerul de Finanțe precum și cu alte organizații naționale sau internaționale, CNFIS este reprezentat de Președinte sau împuterniciții acestuia, de regulă membri ai Biroului executiv.

Atribuțiile CNFIS privind finanțarea învățământului superior din România sunt următoarele:

 • Propune Ministerului Educației metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a învățământului superior
 • Propune Ministerului Educației alocarea, pe bază de contract, a sumelor pentru finanțarea de bază, finanțarea suplimentară și alocarea pe bază competițională a fondurilor pentru dezvoltarea instituțională și a fondurilor privind incluziunea, bursele și protecția socială a studenților
 • Stabilește, anual, constul mediu per student echivalent, pe cicluri și domenii de studiu și pe limbă de predare
 • Elaborează anual, pe baza metodologiei de finanţare a universităţilor, procedurile de finanţare de bază a universităţilor prin granturi de studii calculate pe baza costurilor medii şi le propune spre aprobare Ministerului Educaţiei
 • Stabileşte criteriile şi standardele de calitate pentru alocarea către universităţi a finanţării suplimentare destinate stimulării excelenţei instituţiilor şi a programelor de studii
 • Propune Ministerului Educației metodologia de alocare preferenţială de resurse financiare consorţiilor sau universităţilor fuzionate
 • Propune anual cuantumul minim al burselor sociale pentru susținerea financiară a studentilor cu venituri reduse
 • Colaborează cu Ministerul Educatiei în realizarea controlului periodic al modului de îndeplinire de către universităţi a prevederilor din contractele instituţionale, al modului de realizare a proiectelor de dezvoltare instituţională şi al eficienţei gestionării fondurilor publice de către universități
 • Colaborează cu CNSPIS, ARACIS, CNCS, CNATDCU și ANC în vederea elaborării sistemului de indicatori statistici de referinţă pentru învăţământul superior, corelat cu sistemele de indicatori statistici de referinţă la nivel european din domeniu, pe care îl înaintează Ministerului Educaţiei
 • Desemnează un membru în Consiliul de Etică și Management Universitar
 • Propune Ministerului Educaţiei regulamentul de alocare a codului matricol individual, precum şi conţinutul informaţiilor care vor fi completate în Registrul Matricol Unic al universităţilor din România
 • Prezintă anual Ministerului Educației un raport public privind starea finanţării învăţământului superior şi măsurile de optimizare ce se impun