Finanțare

Finanțarea învățământului superior din România este reglementată în prezent de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea învățământului superior de stat se asigură din fonduri publice, în acord cu următoarele cerințe:

  • considerarea dezvoltării învățământului superior ca responsabilitate publică și a învățământului, în general, ca prioritate națională;
  • asigurarea calității învățământului superior la nivelul standardelor din Spațiul European al Învățământului Superior pentru pregătirea resurselor umane și dezvoltarea personală ca cetățeni ai unei societăți democratice bazate pe cunoaștere;
  • profesionalizarea resurselor umane în concordanță cu diversificarea pieței muncii;
  • dezvoltarea învățământului superior, a cercetării științifice și creației artistice universitare pentru integrarea la vârf în viața științifică mondială;

Conform legii, finanțarea învățământului superior de stat este asigurată, în principal, de către MEC, pe bază de contract încheiat între MEC și instituția de învățământ superior, și poate fi realizată pe bază de contract și prin contribuția altor ministere, pentru acele instituții de învățământ superior care pregătesc specialiști în funcție de cerințele ministerelor respective, precum și prin alte surse, inclusiv împrumuturi și ajutoare externe.
Astfel, instituțiile de învățământ superior de stat funcționează ca instituții finanțate din fondurile alocate de la bugetul de stat, venituri extrabugetare și din alte surse, potrivit legii educației, toate resursele de finanțare fiind considerate venituri proprii.
Veniturile proprii sunt utilizate de instituţiile de învăţământ superior în condiţiile autonomiei universitare, în vederea realizării obiectivelor care le revin în cadrul politicii statului din domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare.

Finantarea institutionala

În prezent, finanțarea instituţională a universităților de stat din România se realizează pe 3 componente principale:

I.Finanţarea de bază (FB)
Finanțarea de bază acoperă principalele cheltuieli aferente procesului didactic și se alocă pe baza principiului fundamental “resursele urmează studentul”, urmărind prioritar domeniile de studiu care asigură dezvoltarea sustenabilă și competitivă a societății. Repartizarea pe universități a alocațiilor bugetare destinate finanțării de bază se realizează pe baza metodologiei aprobate de MEC, la propunerea CNFIS.

II.Finanţarea suplimentară (FS):
Finanțarea suplimentară se realizează potrivit LEN 1/2011, prin alocarea către universități a unei sume totale de minimum 30% din suma alocată la nivel național universităților de stat ca finanțare de bază, pe baza unor criterii și a standardelor de calitate stabilite de Consiliul Național al Finanțării Învățământului Superior și aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

III. Dezvoltare instituţională (FDI)
Fondurile alocate pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior sunt considerate venituri proprii ale acestora și sunt utilizate în condițiile autonomiei universitare și în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare instituțională în vederea realizării obiectivelor ce le revin în cadrul politicii statului din domeniul învățământului și cercetării științifice universitare.

Finantarea complementara

Finanțarea complementară se realizează de MEC prin:
a) subvenţii pentru cazare şi masă;
b) fonduri alocate pe bază de priorităţi şi norme specifice pentru dotări şi alte cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale;
c) fonduri alocate pe baze competiţionale pentru cercetarea ştiinţifică universitară

2016: Metodologia de repartizarea pe universităţi a alocaţiilor bugetare destinate cheltuielilor de transport pentru studenți, pentru anul 2016

2015: Metodologia de repartizarea pe universităţi a alocaţiilor bugetare destinate cheltuielilor de transport pentru studenți, pentru anul 2015