Finanțare

Finanțarea învățământului superior din România este reglementată în prezent de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea învățământului superior de stat se asigură din fonduri publice, în acord cu următoarele cerințe:

  • considerarea dezvoltării învățământului superior ca responsabilitate publică și a învățământului, în general, ca prioritate națională;
  • asigurarea calității învățământului superior la nivelul standardelor din Spațiul European al Învățământului Superior pentru pregătirea resurselor umane și dezvoltarea personală ca cetățeni ai unei societăți democratice bazate pe cunoaștere;
  • profesionalizarea resurselor umane în concordanță cu diversificarea pieței muncii;
  • dezvoltarea învățământului superior, a cercetării științifice și creației artistice universitare pentru integrarea la vârf în viața științifică mondială;

Conform legii, finanțarea învățământului superior de stat este asigurată, în principal, de către MEC, pe bază de contract încheiat între MEC și instituția de învățământ superior, dar poate fi realizată pe bază de contract și prin contribuția altor ministere, pentru acele instituții de învățământ superior care pregătesc specialiști în funcție de cerințele ministerelor respective, precum și prin alte surse, inclusiv împrumuturi și ajutoare externe.
Alocarea fondurilor prin contract este structurată în felul următor:

Contract instituțional:
Finanțarea instituțională
– I. Finanțarea de bază
– II. Finanțarea suplimentară
– III. Fondul pentru dezvoltare instituțională
– IV. Granturi doctorale
– V. Fondul pentru situații speciale
Subvenții pentru transport local
Fondul de burse și protecție socială a studenților
Finanțarea obiectivelor de investiții

Contract complementar:
Finanțarea reparațiilor capitale
Finanțarea dotărilor și a altor cheltuieli de investiții
Subvenții pentru cazare și masă

Finanțarea instituțională

I.Finanţarea de bază (FB)
Finanțarea de bază acoperă principalele cheltuieli aferente procesului didactic și se alocă pe baza principiului fundamental “resursele urmează studentul”, urmărind prioritar domeniile de studiu care asigură dezvoltarea sustenabilă și competitivă a societății. Repartizarea pe universități a alocațiilor bugetare destinate finanțării de bază se realizează pe baza metodologiei aprobate de MEC, la propunerea CNFIS.

II.Finanţarea suplimentară (FS):
Finanțarea suplimentară se realizează potrivit LEN 1/2011, prin alocarea către universități a unei sume totale de minimum 30% din suma alocată la nivel național universităților de stat ca finanțare de bază, pe baza unor criterii și a standardelor de calitate stabilite de Consiliul Național al Finanțării Învățământului Superior și aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

III. Dezvoltare instituţională (FDI)
Fondurile alocate pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior sunt considerate venituri proprii ale acestora și sunt utilizate în condițiile autonomiei universitare și în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare instituțională în vederea realizării obiectivelor ce le revin în cadrul politicii statului din domeniul învățământului și cercetării științifice universitare.

IV. Granturi doctorale (GD)
Potrivit LEN 1/2011, prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Educației Naționale se alocă anual, pentru studiile universitare de doctorat, un număr de locuri multianuale, echivalent numărului de granturi multianuale, pe o durată de minimum 3 ani. În metodologia de calcul a finanțării.

V. Fondul pentru Situații Speciale (FSS)
Fondul pentru Situații Speciale este la dispoziția ministrului educației naționale și se repartizează instituțiilor de învățământ superior de stat care solicită sprijin pentru finanțarea situațiilor speciale care presupun cheltuieli urgente sau neprevăzute, apărute în timpul exercițiului bugetar și care nu au fost cuprinse în bugetul inițial.

OM 5823/17.12.2021 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2022.

OM 3322/24.02.2021 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021.

OM 3132/30.01.2020 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2020.

OM 3694/19.03.2019 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2019.

OM 3514/02.04.2018 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2018.

OM 3630/2017 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2017.

OM 5014/25.08.2016 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2016.

Subvenții pentru transport local
Propunerea CNFIS privind Metodologia de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenției de transport local în comun, de suprafață, pentru studenți, pentru instituțiile de învățământ superior din România, aprobată prin OM 3131/05.02.2019, în vigoare până în prezent.

2022
Propunerea CNFIS privind repartizarea preliminara pe universități a subvențiilor de transport pentru studenti: rezultate repartizare preliminară alocatii bugetare transport
2021
Propunerea CNFIS privind repartizarea preliminara pe universități a subvențiilor de transport pentru studenti: rezultate repartizare preliminară alocatii bugetare transport
2020
Propunerea CNFIS privind repartizarea preliminara pe universități a subvențiilor de transport pentru studenti: rezultate repartizare preliminară alocatii bugetare transport
2019
Propunerea CNFIS privind repartizarea pe universități a subvențiilor de transport pentru studenti: rezultate repartizare alocatii bugetare transport.

2016: Metodologia de repartizarea pe universităţi a alocaţiilor bugetare destinate cheltuielilor de transport pentru studenți, pentru anul 2016

2015: Metodologia de repartizarea pe universităţi a alocaţiilor bugetare destinate cheltuielilor de transport pentru studenți, pentru anul 2015

Finanțarea complementară

Finanțarea complementară este realizată de MEC prin:
a) subvenţii pentru cazare şi masă;
b) fonduri alocate pe bază de priorităţi şi norme specifice pentru dotări şi alte cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale;
c) fonduri alocate pe baze competiţionale pentru cercetarea ştiinţifică universitară.

Instituțiile de învățământ superior de stat funcționează ca instituții finanțate din fondurile alocate de la bugetul de stat (cele enumerate mai sus), venituri extrabugetare și din alte surse, potrivit legii educației, toate resursele de finanțare fiind considerate venituri proprii. Veniturile proprii sunt utilizate de instituțiile de învățământ superior în condițiile autonomiei universitare, în vederea realizării obiectivelor care le revin în cadrul politicii statului din domeniul învățământului și cercetării științifice universitare.